top of page

Privacy Verklaring

 

Om diensten aan klanten en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het voor Shetlandponystal Het Zesspan in een aantal gevallen noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

 

Shetlandponystal Het Zesspan respecteert de privacy van haar klanten en/of bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

 

 

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Doel van verwerking

 • Verstrekking aan derden

 • Bewaartermijn

 • Uw rechten

 • Contactgegevens
   

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  Wij verwerken gegevens indien u:

 • Aanmeldt voor ponyrijlessen en/of activiteiten;

 • Contact met ons opneemt (via een contactformulier).

   

   

 •  

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

   

   

 • Geboortedatum;

   

   

 • Adresgegevens;

   

   

 • Telefoonnummer(s);

   

   

 • E-mailadres;

 • Betaalgegevens.

 •  

   

   

  Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven voor de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Doel van verwerking

  Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het optimaal kunnen bedienen en indelen van de lessen en het verbeteren van de dienstverlening;

   

   

 • Het organiseren van activiteiten;

   

   

 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;

   

   

 • Het versturen van onze nieuwsbrief;

   

   

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

   

   

   

 • Het afhandelen van betalingen.

   

   

 • Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal Shetlandponystal Het Zesspan die eisen uiteraard volgen. 

   

   

   

   

  Verstrekking aan derden

   

   

  De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Shetlandponystal Het Zesspan zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaan dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden zoals de instructrices, die in dienst zijn van Shetlandponystal Het Zesspan, en uw gegevens uitsluitend gebruiken voor vragen en/of informatie te verstrekken m.b.t. de lessen en/of activiteiten. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Shetlandponystal Het Zesspan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   

   

   

   

  Bewaartermijn

   

   

  De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Shetlandponystal Het Zesspan bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan de wettelijke plicht.

   

   

   

   

  Beveiliging

   

   

  Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Shetlandponystal Het Zesspan treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

   

   

   

   

   

  Uw rechten

   

   

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Shetlandponystal Het Zesspan.

   

   

  Een verzoek hiervoor kan gestuurd worden naar  info@hetzesspan.nl .  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . 

   

   

   

   

  Contactgegevens:

   

   

  Voor alle andere vragen die u mocht hebben oer de Privacyverklaring van Shetlandponystal Het Zesspan, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@hetzesspan.nl.

   

  bottom of page